Na balkonie (On the balcony)

KODAK Digital Still Camera