Co oznacza słowo „fotografia”?

Co do­słow­nie oznacza słowo „fo­to­gra­fia­”?

Ry­so­wa­nie świa­tłem. Słowo fo­to­gra­fia po­cho­dzi od grec­kich photos („świa­tło­”) i graphe („ry­so­wa­nie­”). Terminu tego po raz pierw­szy użył Her­cu­les Flo­ren­ce, fran­cu­ski malarz i wy­na­laz­ca, opi­su­jąc tech­ni­kę ro­bie­nia zdjęć w swoim pa­mięt­ni­ku.