Anioł od marzeń

„Każde­go dnia, kiedy kładziesz się spać, Anioł siada na pa­rape­cie po­koju. Gdy zaczy­nasz śnić o swoich marze­niach – mniej­szych i większych – zabiera je od Ciebie i trzy­mając je de­likat­nie w dłoniach, le­ci do nieba, by tam zos­ta­wić Two­je naj­piękniej­sze sny. Po­tem otacza je troską i nadzieją, a na ko­niec dmucha na nie wiarą. Sny zaczy­nają świecić, a Anioł wra­ca do człowieka, by pil­no­wać go do końca no­cy. Każda po­jawiająca się gwiaz­da oz­nacza marze­nie ko­goś z nas. Świeci, przy­pomi­nając człowieko­wi o tym, że ma marze­nia.”

KODAK Digital Still Camera